Parameter Transformasi Koordinat


Transfomasi koordinat adalah merupakan satu proses penukaran sistem koordinat atau datum dari satu sistem rujukan ke satu sistem rujukan yang lain. JUPEM telah menghasilkan beberapa set parameter transformasi bagi menghubungkaitkan semua sistem koordinat yang terdapat di Malaysia.